Kobe International Community Center

Hỏi và trả lời về Bảo hiểm quốc dân

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

 

Q1.Tại sao phải bắt buộc tham gia vào Bảo hiểm quốc dân?
A1.Đây là quy định yêu cầu mọi người phải tham gia bảo hiểm sức khỏe vì trong thời gian sống trên nước
  Nhật, khi có đau ốm bệnh tật, bất cứ ai cũng an tâm để có thể điều trị y tế. ( Ở câu hỏi số 2, hiện tại,
  ngoài bảo hiểm quốc dân, còn có các bảo hiểm khác. )
  Những người nước ngoài có đăng kí cư trú hoặc được xác định là có thời hạn lưu trú trên 3 tháng thì cũng bắt
buộc phải tham gia bảo hiểm

 

Q2.Bảo hiểm sức khỏe bao gồm mấy loại?
A2
1. Bảo hiểm quốc dân ( Kokumin kenkou hoken)
2. Tại các công ty lớn thì có Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe ( Kenkou hoken Kumiai)
3. Tại các công ty trung và nhỏ, thì có Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe toàn quốc ( Zenkoku kenkou hoken
 kyoukai – Kyoukai kenpou)
4. Tại các cơ quan địa phương hay nhà nước thì có bảo hiểm Hiệp hội cộng đồng chung (Kyousai
  kumiai)
5. Với các vị lớn tuổi trên 75 tuổi ( hoặc vị 65 tuổi nhưng có giấy chứng nhận thương tật ) thì có Chế độ
  y tế  dành cho người cao tuổi
. 


Tuy nhiên, với các vị đang nhận bảo hộ cuộc sống, thì không cần tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng có thể nhận được thẻ điều trị y tế.

 

Q3.Chỉ những khi ốm đau bệnh tật, thì nên vào bảo hiểm quốc dân?
A3.Bảo hiểm quốc dân là chế độ dành cho các vị tham gia có đóng tiền bảo hiểm thì khi bị bệnh hoặc ốm
 đau sẽ được hỗ trợ về chi phi y tế. Chỉ khi có bệnh mới tham gia bảo hiểm, thì bảo hiểm quốc dân
  không theo chế độ này.

 

Q4.Tại sao, có yêu cầu trả tiền bảo hiểm của cơ quan hành chính với số tiền lớn ( bao
  gồm các phần trong quá khứ)

A4.Chỉ khi có bệnh mới tham gia bảo hiểm, thì bảo hiểm quốc dân không theo chế độ này. Trong trường
  hợp không đưa ra được giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm, thì sẽ yêu cầu thanh toán số tiển bảo hiểm (
  trong phạm vi 2 năm ) kể từ tháng bắt đầu tham gia bảo hiểm.

 

Q5.Từ đó đến nay, nếu chưa đóng tiển bảo hiểm, và cũng không thể trả liền một lúc.
  Trong trường hợp này phải làm như thế nào? 

A5.Hãy đến cơ quan hành chính địa phương nơi đang cư trú và yêu cầu sẽ trả từng phần.

 

Q6.Để trả tiển bảo hiểm quốc dân thì làm như thế nào thì tốt?
A6.Nếu có thể thì hãy thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nếu ngoài tài khoản ngân hang, thì cũng có
  thể trả trực tiếp tại các cơ quan hành chính địa phương hoặc đóng tiển tại các cửa hàng Convience
  (combini)

Q7.Nếu mỗi kỳ phải trả tiền bảo hiểm, trong trường hợp quên thì phải làm như thế nào?
A7.Có thể thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng. Ngoài các ngân hang như ngân hàng tín dụng,ngân
  hàng nông thương, thì còn có ngân hàng bưu điện.

 

Q8.Sau khi nghỉ làm ở công ty, và muốn tham gia vào bảo hiểm sức khỏe thì các thủ tục
  phải làm như thể nào?

A8. Có 3 cách
【Cách thứ 1】  
Chứng nhận phụng dưỡng của bảo hiểm sức khỏe.
Trong trường hợp còn có người trong gia đình vẫn còn đi làm, thì hãy đến hỏi nơi làm việc đó về việc có thể tham gia vào bảo hiểm phụng dưỡng theo gia đình có được hay không?

【Cách thứ 2】
Tiếp tục tham gia bảo hiểm.
Đối với các vị đã tham gia bảo hiểm trên 2 tháng tại công ty hay nơi đã làm việc, thì trong vòng 20 ngày kể từ khi thôi việc, thì nếu đăng ký tham gia vào Kenkou houken Kumiai( hiệp hội bảo hiểm sức khỏe) hoặc Kyou kai Kenpou của địa phương ( Hiệp hội sức khỏe toàn quốc) thì có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm của nơi làm việc được 2 năm.

【Cách thứ 3】 
Tham gia vào Bảo hiểm quốc dân
Trong trường hợp không tham gia vào Bảo hiểm phụng dưỡng chế độ gia đình, và cũng không đăng ký được vào bảo hiểm tại nơi làm việc, thì trong vòng 14 ngày kể từ khi nghỉ việc, hãy đến đăng ký tại cơ quan hành chính địa phương nơi đang cư trú.

 

Q9.Tôi hoặc người trong gia đình đều đã đi làm , thì vấn đề tham gia bảo hiểm quốc dân
  sẽ như thế nào?

A9.Hãy đến hỏi nơi đang làm việc về việc có thể tham gia bảo hiểm nơi đang theo làm được không.
  Trong trường hợp đã được tham gia bảo hiểm nơi đang theo làm, thì hãy làm thủ không tham gia Bảo
  hiểm quốc dân nữa.

 

Q10.Hiện tại không tham gia vào bất kỳ bảo hiểm nào. Như thế sẽ có vấn đề gì không?
A10. Nếu là đối tượng phải bắt buộc tham gia bảo hiểm như câu hỏi 1 thì phải bắt buộc tiến hành đăng
   ký tham gia bảo hiểm quốc dân.

 

Q11.Thu nhập bị cắt giảm khá nhiểu so với các năm trước. Trong trường hợp như vậy thì
  nên phảilàm như thế nào?

A11.Có những trường hợp được giảm hoặc miễn giảm đóng tiền bảo hiểm. Vì thế hãy đến hỏi các cơ
  quan hành chính địa phương nơi đang cư trú.

 

Q12.Phải làm như thế nào thì tốt trong trường hợp thu nhập thấp?
A12.Có những trường hợp được giảm hoặc miễn giảm đóng tiền bảo hiểm. Vì thế hãy đến hỏi các cơ
  quan hành chính địa phương nơi đang cư trú.

 

Q13.Khi muốn biết mình phải trả bao nhiêu tiền bảo hiểm thì phải làm như thế nào?
A13.Tiền bảo hiểm sẽ khác nhau tùy theo mức độ thu nhập. Vì thế hãy đến hỏi các cơ quan hành chính
  địa phương nơi đang cư trú.

 

Q14.Thẻ bảo hiểm thì làm như thế nào để nhận được?。
A14.Sau khi đã hoàn tất thủ tục tham gia, thì thẻ bảo hiểm sẽ được gửi đến tận nhà qua bưu điện.

 

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

 


Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 8 năm 2012. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.