Kobe International Community Center

TRƯỜNG MẪU GIÁO (Thành phố Kobe )

1.VAI TRÒ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO
Trường mẫu giáo  là nơi nhận ủy thác của người bảo hộ dựa trên Luật phúc lợi trẻ em, và sẽ bảo hộ về mặt giáo dục cho trẻ em đang thiếu sự bảo hộ giáo dục.
Mục đích là chăm sóc trẻ thay mặt người bảo hộ gia đình do nhiều lý do như bị bệnh hoặc phải đi làm mà không thể chăm sóc đầy đủ cho con cái.

. THỰC THI BẢO HỘ GIÁO DỤC
Nơi tiếp nhận  trẻ em một cách có điều kiện (chủ yếu là các trẻ em thiếu sự bảo hộ về giáo dục)
Luật phúc lợi trẻ em hiện nay có nghĩa vụ thực thi trong toàn thành phố, và quy định rằng " Thành phố phải bảo hộ giáo dục trẻ em của hộ gia đình sau khi đã đăng ký với trường hợp trẻ em đó thiếu sự bảo hộ giáo dục( lược bỏ ).  Thành phố có nghĩa vụ thực hiện điều đó.

3.TÌNH TRẠNG BẢO HỘ GIÁO DỤC TRẺ EM TRONG THÀNH PHỐ
1) Trường Mẫu Giáo được công nhận
Trường Mẫu Giáo được công nhận là nơi nhận được sự cho phép dựa trên Luật phúc lợi trẻ em và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về trang thiết bị  phúc lợi trẻ em( ví dụ như diện tích phòng ốc, số lượng giáo viên,,,)
Danh sách vườn trẻ xin coi Tại Đây

2) Trường Mẫu Giáo ngoài sự công nhận
Toàn bộ Trường Mẫu Giáo ngoài sự công nhận là nơi  không nhận được sự cho phép dựa trên Luật phúc lợi trẻ em, như là nhà trẻ trong các công ty, xí nghiệp, nhà trẻ trong bệnh viện, khách sạn trẻ em. Thành phố Kobe đăng tải  các thông tin về nơi bảo hộ ngoài sự chấp nhận trên HP dựa trên các điều mục đã được đăng làm cơ sở.  Các nơi tiếp nhận trẻ em phải có nghĩa vụ đăng ký khi số lượng trẻ em được chăm sóc trong ngày trên 6 trẻ.
Danh sách các Trường Mẫu Giáo ngoài sự chấp nhận xin coi Tại Đây

Về các Trường Mẫu Giáo ngoài sự chấp nhận, do không có điều  kiện quy định về việc tiếp nhận chăm sóc mà được ghi dưới đây, như là quy định về thời gian chăm sóc, phí chăm sóc, nơi chăm sóc, thì cho dù thực tế là đã tiếp nhận thì phải đăng ký vào nơi bảo hộ giáo dục (Trường mẫu giáo).
Chú ý: Đối với các hộ gia đình đã đăng ký sử dụng thì xin hãy đi tham quan thực tế, xác nhận tình trạng thiết bị, tình trạng trẻ em, và tình trạng của người chăm sóc trẻ.

4.THỜI GIAN CHĂM SÓC CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Cơ bản là từ 8 giờ sáng  đến 5 giờ 30 chiều. Tuy nhiên, tùy theo tình huống, có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc đặc biệt, chăm sóc thời gian dài ( có sự khác nhau tùy theo nơi tiếp nhận trẻ Tham khảo danh sách vườn trẻ  )


5.THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN
1)Điều kiện 
Đối tượng: Những trẻ em sau khi sinh hơn 6 tháng đến trước khi vào tiểu học và trẻ em đi học.
Điều kiện chính:
Người bảo hộ đang đi làm ở ngoài( nguyên tắc là một tháng trên 16 ngày và buổi trưa trên 4 tiếng).
Người bảo hộ làm công việc ngoài công việc nội trợ.
Người mẹ trước và sau khi sanh.
Người bảo hộ bị bệnh tật hoặc bị vấn đề về tâm lý.
Người bảo hộ đang chăm sóc người trong nhà bị bệnh hay bị vấn đề về tâm lý.
Đang chuyên tâm vào công việc kể từ bây giờ.
Ngoài ra, nhất thiết phải là dân cư cư trú trong thành phố ( bao gồm trường hợp sẽ cư trú trong tương lai gần ). Địa điểm cư trú là nơi căn bản để sinh hoạt, tuy sẽ không đề cập  đến quốc tịch của người bảo hộ và trẻ em, nhưng sẽ không chấp nhận việc cư trú của những người có Visa ngắn hạn hay Visa du lịch.


2)Đăng ký
Địa điểm đăng ký: Các văn phòng phúc lợi nơi các địa điểm trường mẫu giáo tiếp nhận nguyện vọng đăng ký.

Sở Hành Chính
 Bộ phận Phúc lợi bảo hiểm
 
Bảo trợ giáo dục trẻ em)
Higashi Nada 078-841-4131
Nada 078-843-7001
Chyuo 078-232-4411
Hyogo 078-511-2111
Kita 078-593-1111
Hokushin Bộ phận phúc lợi bảo hiểm  078-981-1748
Nagata 078-579-2311
Suma 078-731-4341
Phòng hỗ trợ Kitasuma 078-793-1414
Tarumi 078-708-5151
Nishi 078-929-0001
Cục phúc lợi xã hội, Ban giáo dục mầm non 078-331-8181

Trường hợp muốn thảo luận khi chưa biết rõ về trường mẩu giáo  theo nguyên vọng tại các văn phòng phúc lợi thuộc khu vực đang sinh sống.
Thời hạn đăng ký: Thông thường tiếp nhận hồ sơ sau khi sanh được 3 tháng, nhưng để tiếp nhận vào tháng 4 thì thời gian làm thủ tục là khoảng vào tháng 12 của năm trước.
※Quyết định được chấp nhận sẽ do điều tra tuyển chọn, không theo thứ tự trước sau.

3)Điều tra tuyển chọn
trẻ, vì vậy cho dù đã đủ điều kiện tiếp nhận, nhưng vì có trường hợp không thể vào được, thì cơ sở sẽ tiến hành lựa chọn dựa vào hoàn cảnh của người bảo hộ là chủ yếu và theo thứ tự ưu tiên ( Tham khảo ở trang đặc biệt " Hướng dẫn về việc tiếp nhận trường mẫu giáo" ). Thành phố Kobe đang đăng tải thông tin trên HP về tình trạng đăng ký theo độ tuổi, theo khả năng được chấp nhận, các cơ sở trường mẫu giáo khác vào ngày 1 hàng tháng .
※Tuy nhiên, từ tháng 12 đến tháng 3 thì sẽ không công bố về khả năng được tiếp nhận.
※Do tình hình mới nhất sẽ thay đổi theo hằng ngày, mọi thông tin chi tiết xin hãy liên hệ tại các văn phòng phúc lợi.

4)Trước khi được quyết định
Sau kết quả tuyển chọn, nếu được chấp thuận, thì sẽ được liên lạc bằng điện thoại hoặc gửi "Giấy thông báo đi phỏng vấn về việc nhà trẻ ". Sau đó,  sau khi phỏng vấn, nếu không còn vấn đề gì ( từ phía nhà trẻ ) thì sẽ nhận được quyết định vào nhà trẻ.
Tuần tự
Đăng ký→Thẩm tra→Tuyển chọn→Trước khi quyết định→Phỏng vấn→Quyết định được chấp nhận


6.PHÍ NHÀ TRẺ
Theo luật Phúc lợi trẻ em, những nơi bảo dưỡng giáo dục như nhà trẻ đã được quy định về phí thu đối với  Phụ Huynh là do bởi " Sau khi nghiên cứu về sự ảnh hưởng đến Ngân sách của Hộ gia đình trong trường hợp đã trưng thu phí nhà trẻ từ các chủ hộ hoặc từ những người có nghĩa vụ phụng dưỡng, Thành phố có thể thu phí đối với các Hộ gia đình có trẻ đến trường ứng với độ tuổi của trẻ bởi vì thành phố đã chi viện hỗ trợ tiền phí nhà trẻ.
Vì đã khảo sát sự ảnh hưởng đến ngân sách gia đình của từng hộ, theo nguyên tắc , yêu cầu thanh toán các khoản thuế thu nhập của các năm trước.


7.NHÀ TRẺ NGẮN HẠN
Mặc dù có những điều kiện làm việc theo như đã ghi ở trên đối với việc được vào các nhà trẻ được công nhận thì ngoài những nhà trẻ đó, do được viện trợ về việc giữ trẻ tại nhà, những cơ sở dưới đây đang thực hiện về hình thức giữ trẻ ngắn giờ. Đối tượng là các trẻ từ 1 tuổi cho đến trước khi đi học, thời gian là từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, trường mẫu giáo sẽ giữ trẻ theo thời gian yêu cầu.

1)Điều kiện

a.Trẻ được giữ không cố định     Do Phụ huynh vì phải đi làm thêm, đi đến trường chuyên nghiệp để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, thì trẻ sẽ được giữ theo quy định tối đa là  3 ngày  trong 1 tuần ( do các hộ gia đình gặp khó khăn nếu phải giữ trẻ suốt). 
b. Trẻ được giữ trong trường hợp khẩn cấp    Do Phụ huynh bị cảm, sinh nở, hay gia đình có ma chay cưới hỏi, thì trẻ sẽ được giữ trong giới hạn là 14 ngày ( gia đình gặp khó khăn khi giữ trẻ trong thời gian này )
c. Trẻ được giữ để bồi dưỡng  Do một số trẻ bị bệnh tâm lý hoặc suy dinh dưỡng ( bao gồm trường hợp bắt buộc đối với trẻ để trẻ có kinh nghiệm )  thì trẻ sẽ được giữ tối đa là 7 ngày trong thời gian nhất định.

2)Phí thu 
Trẻ được giữ không cố định, Trẻ được giữ trong trường hợp khẩn cấp   Mỗi ngày 2400 yen ( các phí phụ sẽ được miễn theo Luật Bảo hộ cuộc sống )
Trẻ được giữ để bồi dưỡng   Mỗi ngày 3600 yen

)Đăng ký  
Nộp đơn trực tiếp đến các nhà trẻ sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào " Hồ sơ xin giữ trẻ tạm thời " trước một tuần đối với ngày được yêu cầu giữ trẻ. (Các trường mầm non có dịch vụ trông trẻ tạm thời
).


8.CÁC CƠ QUAN KHÁC

1)Nhà giữ trẻ sơ sinh,  Giữ trẻ tại nhà 
Các cơ quan này đã được phát triển từ chế độ Bảo dưỡng giáo dục nghỉ ngơi sau khi sanh vào tháng 6 năm 36 Chiêu Hòa và hiện nay thực thi như cơ quan giữ trẻ sơ sinh mang tính gia đình như một chế độ độc lập của Thành Phố.
Thời gian giữ trẻ từ 8 giờ đến 17 giờ. Hạn định là 3 trẻ(Trường hợp trông trẻ tại nhà riêng thì 14 trẻ),nhận trẻ 0 tuổi (sau khi sinh 7 tuần trở lên) đến dưới 1 tuổi (trường hợp trông trẻ tại nhà riêng thì đối tượng là trẻ 1 đến 3 tuổi)

Nơi đăng ký :  Tại văn phòng Phúc lợi có trẻ sơ sinh tại những nơi có nguyện vọng 
Sở Hành Chính
 Bộ phận Phúc lợi bảo hiểm
 
Bảo trợ giáo dục trẻ em)
Higashi Nada 078-841-4131
Nada 078-843-7001
Chyuo 078-232-4411
Hyogo 078-511-2111
Kita 078-593-1111
Hokushin Bộ phận phúc lợi bảo hiểm  078-981-1748
Nagata 078-579-2311
Suma 078-731-4341
Phòng hỗ trợ Kitasuma 078-793-1313
Tarumi 078-708-5151
Nishi 078-929-0001
Cục phúc lợi xã hội, Bộ phận Bảo trợ giáo dục trẻ em 078-331-8181

Phí)
Phân theo thứ bậc  Nhà trẻ sơ sinh Nhà trẻ gia đình
Thứ bậc Giải thích  Trẻ bậc 1 Trẻ bậc 2 Trẻ chưa đến 3 tuổi
Trẻ bậc 1 Trẻ bậc 2
A Hộ gia đình không chịu thuế thu nhập, thuế thị dân 0 0 0 0
B Cấp được miễn các loại thuế địa phương 5,300 2,700 4,800 2,400
C Hộ gia đình chịu thuế thị dân trên cơ sở mức thu nhập của năm trước
11,700 5,900 10,100 5,200
D1 Thuế thu nhập của năm trước  dưới 15,000 yen  19,300 9,700 17,400 8,700
D2 Trên 15,000 yen
dưới 40,000 yen
22,800 11,400 20,600 10,300
D3 Trên 40,000 yen
dưới 103,000 yen
33,900 17,000 30,600 15,300
D4 Trên103,000 yen
dưới 413,000 yen
47,200 23,600 42,500 21,300
D5 413,000 Yên trở lên nhưng dưới 734,000 yên 62,700 31,400 56,500 28,300
D6 734,000trở lên 81,500 40,800 73,400 36,700


※1 Phí thu trẻ bậc 2   Là khoản thu đối với trường hợp trẻ được vào nhà trẻ sơ sinh hoặc mẫu giáo mà có 2 người trở lên chịu cùng một khoản giống nhau ( trẻ bậc 3 thì được miễn phí ). 
※2 Những bà mẹ và trẻ em ở trong thứ bậc B thì được miễn phí


2)Nhóm trẻ gia đình (Ho-iku mama)

Nhận trông trẻ số lượng ít (từ 9~13 cháu) dành cho trẻ 1 và 2 tuổi trong danh sách đăng kí chờ nhập học mẫu giáo.
Nơi liên hệ: Cục Gia đình và trẻ em Bộ phận hỗ trợ nuôi dạy trẻ 078-331-8181(Tổng đài)

Nhóm trẻ gia đình Thành phố Kobe (Ho-iku mama)

 


3)Trung tâm hỗ trợ gia đình  
Là hình thức cung cấp dịch vụ thay thế Phụ huynh đưa đón trẻ đến trường mẫu giáo, hay giữ trẻ tại nhà cho đến khi Phụ huynh đi làm về. ( Cơ quan chính là do sự hợp tác giữa các tập đoàn sắp thành lập nhà giữ trẻ ( đoàn thể  ) và Hiệp hội người trông coi trẻ toàn quốc ( nhà nước ) ( theo sự chấp thuận của Sở Giáo Dục: tháng 6 năm 6 Bình Thành ). Có các chế độ hỗ trợ giảm phí cho các nhân viên.
Thành phố Kobe sau tháng 7 năm 13 Bình Thành đang thực hiện các cơ sở trung tâm hỗ trợ gia đình như trên bằng cách tuyển dụng các nhân viên ủng hộ tham gia. 

PHí trả 
Thời gian cơ bản ( 7:00~19:00 ) ngày thường  700yen /1giờ
Ngoài giờ trên, thứ Bảy, Chủ Nhật, Ngày Lễ   800yen/1giờ
Thời kỳ đang phục hồi sức khỏe  800yen/1giờ

Nơi tư vấn : 078-271-5545 (Hiệp hội Phúc Lợi Xã Hội Kobe)

4)Cơ sở phục hồi sức khỏe trẻ em  
Phụ huynh  sau khi bệnh, sanh nở, vì muốn phục hồi sức khỏe hay tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Có các cơ sở giúp giữ trẻ  mà có hỗ trợ  các thiết bị sinh hoạt bà mẹ và trẻ em, viện Nhi đồng, cơ sở bồi dưỡng trẻ em sơ sinh. Có thể giữ trẻ qua đêm.

Lý do Tuổi Ở lại đêm Dịch vụ ban ngày
Bệnh,sinh nở, sự cố, tai nạn, ma chay cưới hỏi, mệt mỏi trong việc giữ trẻ... dưới 2 tuổi
5,300 yen 2,400 yen
trên 2 tuổi 4,000 yen
Những lý do khác dưới 2 tuổi 6,600 yen 3,600 yen
trên 2 tuổi 5,200 yen

Nơi tư vấn:  078-322-5211(Cục phúc lợi bảo hiểm thành phố, phòng hỗ trợ giáo dục trẻ em)

5) Trung tâm hỗ trợ trẻ em địa phương
Là nơi tư vấn các vấn đề khó khăn, lo lắng trong việc nuôi dạy trẻ của phụ huynh. Chủ yếu là các phụ huynh giữ trẻ tại nhà bằng điện thoại hoặc gặp  trực tiếp các giáo viên dạy trẻ ( Miễn phí ). Ngoài ra, trung tâm có thực hiện các buổi tọa đàm, ngoại khóa nhằm hỗ trợ việc nuôi dạy trẻ.


Khu Địa Điểm Điện thoại
Higashi Nada Hỗ trợ trẻ em địa phương Higashi Nada Plaza .
(Ủy ban Higashi Nada - Lầu 5)
851-4148
* 851-4330(Chuyên tư vấn giáo dục trẻ em)
Nada Khu Kosodate Plaza cho từng địa phương, khu vực Nada(Tầng 6 trụ sở hành chính quận Nada) 811-6201
Chyuo Hỗ trợ trẻ em địa phương Chyuo Plaza.
(Cơ Quan Tổng Hợp Khu Chyuo - Lầu 8)
230-1821
Hyogo Trung tâm hỗ trợ trẻ em địa phương Hyogo
(Thuộc phòng Bảo Hiểm giáo dục Ogo)
682-7830
Kita Trung tâm hỗ trợ trẻ em địa phương Kita
(Thuộc phòng Bảo hiểm giáo dục Sakura No Miyaeki)
595-0511
Kita Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ địa phương Hokushin (Tòa nhà Hokushin Chuo tầng 6) 982-2376
Nagata Hỗ trợ trẻ em địa phương Nagata Plaza
(Ủy ban Nagata - Lầu 5)

579-6581
* 511-3961 (Chuyên tư vấn giáo dục trẻ em)

Suma Trung tâm hỗ trợ trẻ em địa phương Suma
(Thuộc phòng Bảo hiểm giáo dục Kita Suma )
792-0674
Suma Tòa nhà hỗ trợ nuôi dạy trẻ khu vực Suma(Tầng 2 trụ sở hành chính quận Suma) 731-5033
Tarumi Hỗ trợ trẻ em địa phương  Tarumi Plaza
(Ủy ban Tarumi - Lầu 1)
704-2872
Nishi Trung tâm giáo dục trẻ em Nishi - Ayumi
(Phòng Bảo hiểm - Vườn nuôi dạy trẻ Ayumi )
991-3100
Nishi Tòa nhà hỗ trợ nuôi dạy trẻ khu vực Nishi(Tầng 3 trụ sở hành chính quận Nishi) 929-1310Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.