Kobe International Community Center

BẢO HỘ CUỘC SỐNG
BẢO HỘ CUỘC SỐNG
Có trường hợp do tuổi cao và bệnh tật nên không thể lao động được, thu nhập để dành cho ma chay, hay đi xa cũng bị mất đi, hoặc là dù có làm việc nhưng thu nhập bị ít đi nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và chăm sóc sức khỏe. Trong những lúc như vậy, có chính sách viện trợ để người gặp khó khăn có thể tự mình sinh hoạt được sớm nhất với sự bảo hộ cuộc sống ở mức tối thiểu của nhà nước.

VĂN PHÒNG  Phòng Phúc lợi bảo hiểm Kita Suma và các văn phòng khác
Văn phòng Higashi Nada(Phòng Phúc lợi xã hội) 841-4131(nhờ chuyển)
Văn phòng Nad(Phòng Phúc lợi xã hội) 843-7001(nhờ chuyển)
Văn phòng Chyuo(Phòng Phúc lợi xã hội) 232-4411(nhờ chuyển)
Văn phòng Hyogo(Phòng Phúc lợi xã hội) 511-2111(nhờ chuyển)
Văn phòng Kita(Phòng Phúc lợi xã hội) 593-1111(nhờ chuyển)
Văn phòng Kita (phòng Kitakami) 981-8870(nhờ chuyển)
Văn phòng Nagata(Phòng Phúc lợi xã hội) 579-2311(nhờ(nhờ chuyển) chuyển)
Văn phòng Suma(Phòng Phúc lợi xã hội) 731-4341(nhờ chuyển)
Văn phòng Hỗ trợ phúc lợi xã  hội Kita suma 793-1313
Văn phòng Tarumi(Phòng Phúc lợi xã hội) 708-5151(nhờ chuyển)
Văn phòng Nishi(Phòng Phúc lợi xã hội) 929-0001(nhờ chuyển)
 
Các loại Bảo Hộ
Có 8 loại trợ cấp
1.Trợ cấp sinh hoạt:  Các chi phí sinh hoạt hằng ngày như lương thực, quần áo...
2.Trợ cấp nhà ở:  Tiền thuê nhà, thuê đất
3.Trợ cấp giáo dục: Số tiền dành cho giáo dục bắt buộc
4.Trợ cấp y tế: Ví dụ như là tiền Viện phí...
5.Trợ cấp dịch vụ y tế: Phí dành cho các dịch vụ y tế
6.Trợ cấp sinh sản
7.Trợ cấp sản xuất
8.Trợ cấp mai táng

Để nhận được Bảo Hộ
Điều cần thiết là người có thể lao động được thì hãy lao động ứng với năng lực của mình,hãy nhận tiền trợ cấp nếu có thể nhận được từ người thân hoặc từ các chế độ bảo hiểm xã hội khác, dùng các tài sản hay tiền để dành của mình cho cuộc sống hiện tại.
Cơ cấu Bảo hộ 
Việc có nhận được Bảo hộ hay không sẽ được phán đoán sau khi đã so sánh giữa thu nhập và phí sinh hoạt tối thiểu dựa trên tiêu chuẩn Bảo Hộ mà nhà nước đã quy định. Và trong trường hợp đó,  người yêu cầu nhận Bảo hộ sẽ được xem xét các mức thu nhập và mức sinh hoạt tối thiểu trên toàn bộ những người sống chung có liên quan. Vì vậy việc xin Bảo hộ, đó không phải là việc của cá nhân của người đó mà còn liên quan tới những người thân nữa.
Trong trường hợp thu nhập ít hơn phí sinh hoạt tối thiểu, thì sẽ được tiếp nhận Bảo trợ bằng hình thức bổ trợ vào phần thiếu đó. 
Phí thu nhập tối thiểu sẽ khác nhau tùy theo số tuổi hay số người trong gia đình, nội dung trợ cấp cũng sẽ khác nhau tùy vào hoàn cảnh thu nhập và hoàn cảnh sinh hoạt của những người liên quan.

Quyết định nhận được Bảo Hộ dựa vào so sánh giữa thu nhập và phí sinh hoạt tối thiểu

Nhận được Bảo Hộ Không nhận được Bảo Hộ
(Thu nhập chưa đạt tới mức phí sinh hoạt tối thiểu ) (Thu nhập vượt qua mức phí sinh hoạt tối thiểu)
Phí sinh hoạt tối thiểu Phí sinh hoạt tối thiểu
Thu nhập Phí trợ cấp Thu nhập


Thủ tục làm Bảo Hộ sinh hoạt
Cách thức xin được Bảo hộ xin hãy đến làm thủ tục tại văn phòng Phúc lợi xã hội nơi mình sinh hoạt( Văn phòng chính Phúc lợi xã hội là ở Kitasuma). Có các nhân viên chuyên phụ trách về Phúc lợi xã hội sẽ tư vấn cho bạn. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, đầu tiên hãy hãy đến văn phòng Phúc lợi nhé! Và việc xem xét Bảo hộ sinh hoạt đó sẽ được bắt đầu sau khi nhận được đơn.

Chi tiết
Xin hãy xem tại GIẤY HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP


Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2011. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.