Kobe International Community Center

 

FY2015 Back issues 

 

Name of Event
Month/Year
Flyer
   
   

 

 

FY2014 Back issues 

 

Name of Event
Month/Year
Flyer

"THAM QUAN KIẾN TẬP KOBE!"

Người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Kobe: 30 người

Nov., 2014

◆Gửi đến cư dân người nước ngoài◆

Hãy trở thành cứu trợ viên trong trường hợp khẩn cấp!

Nov., 2014

 

Xin vui lòng bấm vào đây để vấn đề trở lại trước năm 2014.